Regulamin Konkursu „Wojenna miłość”

§1 Warunki ogólne
1. Konkurs „Wojenna miłość” (dalej „konkurs”) przeprowadzony jest na zasadach
i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej „regulamin”), który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jej zakończenia.
2. Organizatorem konkursu jest: Wydawnictwo WAM z siedzibą w Krakowie, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków, NIP 676-007-77-96, REGON 040020141-00047.
3. Warunki uczestnictwa w konkursie określone są w niniejszym regulaminie konkursu,
a każde zgłoszenie Uczestnika do konkursu będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią regulaminu i go akceptuje.
4. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikiem konkursu (dalej „uczestnik”) może być:
a) pełnoletnia osoby fizyczna, która spełni wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie zawarte w §3;
b) osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia, która spełni wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie zawarte w §3 wyłącznie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego.

§3 Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Niezbędnymi warunkami uczestnictwa w konkursie są:
a) zakupienie książki „Pokochałam wroga”, przesłanie skanu dowodu zakupu razem
z opowiadaniem „Wojenna miłość” (maksimum 2000 słów, wcześniej niepublikowane) oraz pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego w przypadku o którym mowa w §2, podpunkt b) na adres e-mail: [email protected] do dnia 15.05.2016 r.;
b) opublikowanie recenzji książki „Pokochałam wroga” na blogu uczestnika lub
w serwisie www.lubimyczytac.pl i www.matras.pl do dnia 30.04.2016 r.
2. Do przesłania dowodu zakupu książki „Pokochałam wroga” nie są zobowiązani blogerzy, którzy otrzymali egzemplarz recenzencki od Wydawnictwa WAM.
3. Organizator zobowiązuje się rozstrzygnąć konkurs do 15.06.2016 r.

§4 Nagrody

1. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo WAM.
2. Jury w składzie: Mirosława Kareta – autorka książki „Pokochałam wroga”, Dorota Trzcinka – redaktorka książki „Pokochałam wroga”, Michał Pelczar – Dział Promocji
i Reklamy Wydawnictwa WAM wybierze cztery najlepsze opowiadania.
3. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie jest publikacja zwycięskiego opowiadania jako dodatek w kolejnej książce Mirosławy Karety lub w innej książce
o nakładzie minimalnym 1000 egzemplarzy wydanej przez Wydawnictwo WAM oraz voucher o równowartości 300 zł do zrealizowania we wszystkich księgarniach Matras.
5. Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca w konkursie jest voucher o równowartości 300 zł do zrealizowania we wszystkich księgarniach Matras.
6. Nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie jest voucher o równowartości 200 zł do zrealizowania we wszystkich księgarniach Matras.
7. Vouchery nie podlegają wymianie na inne nagrody.
8. Vouchery mogą zostać zrealizowane do 15.06.2017 r. we wszystkich księgarniach Matras.
9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.pokochalamwroga.pl

§5 Postanowienia końcowe
1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w postanowieniach niniejszego regulaminu.
3. Regulamin, wraz z ewentualnymi zmianami, będzie dostępny do wglądu w siedzibie organizatora oraz na stronie: www.pokochalamwroga.pl
4. Osoby uczestniczące w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia jego wyników.
5. Osoby uczestniczące w konkursie wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania) w celach promocyjnych.
6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego regulaminu organizator zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji jego postanowień. W przypadku wątpliwości co do stosowania regulaminu uczestnik konkursu ma w każdym czasie prawo zwrócić się do organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.